Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez użytkowników z usług serwisu e-AGFA świadczonych przez AGFA StarPrint.

Zasady funkcjonowania

 • Serwis e-AGFA obsługiwany jest przez firmę AGFA StarPrint z siedzibą we Wołowie, przy ul. Zwicięstwa 20, wpisaną do rejestru handlowego z numerem REGON: 930550500, NIP 917-100-06-03, która wykonuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem usługi objętej regulaminem.
 • AGFA StarPrint jest właścicielem serwisu internetowego www.e-agfa.pl
 • System e-AGFA umożliwia użytkownikom wywołanie zdjęć z plików graficznych przesłanych za pośrednictwem serwisu internetowego lab.e-agfa.pl - które po zrealizowaniu zlecenia przez AGFA StarPrint zostaną odesłane lub wydane użytkownikowi.
 • Wywołanie zdjeć zostaje powierzone jednemu z laboratoriów należących do AGFA StarPrint - lista wpółpracujących laboratoriów fotograficznych oraz ich adresy umieszczone są na stronach serwisu www.e-agfa.pl w zakładce LABORATORIA.
 • Usługi świadczone za pośrednictwem systemu e-agfa.pl mają odpłatny charakter a dokonanie przez klienta płatności następuje w chwili złożenia zlecenia.
 • Opłata za wykonanie usługi jest sumą kosztu wykonania odbitek oraz kosztu przesyłki.
 • Szczegółowy cennik umieszczony jest na stronie www.e-agfa.pl
 • System e-AGFA świadczy usługi wyłączenie osobom mającym status prawny konsumenta w rozumieniu polskiego prawa.
do góry

Użytkownik

 • Użytkownikiem sytemu e-AGFA może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która została zarejestrowana jako użytkownik systemu.
 • Każda osoba zamierzająca uzyskać status Użytkownika jest zobowiązana do podania danych osobowych celem zalogowania się do systemu.
do góry

Treść usługi, zawarcie umowy

 • Serwis e-AGFA umożliwia wykonywanie odbitek określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu.
 • Wszystkie oświadczenia użytkownika są składane poprzez kliknięcia odpowiednich ikon na stronie www.lab.e-agfa.pl.
 • Cennik usług, koszt przesyłek, terminy wykonania usługi oraz miejsce odbioru odbitek znajdują się na stronie internetowej serwisu.
 • Użytkownik na stronie lab.e-agfa.pl wypełnia formularz zlecenia określający ilość odbitek fotograficznych, wymiary, rodzaj papieru oraz inne dodatkowe wymagania, a także sposób dostarczenia odbitek - poczta / odbiór własny.
 • Użytkownik wysyłając formularz zamówienia jest zobowiązany do uiszczenia należności za odbitki oraz koszt przesyłki według cennika. Nie dokonanie opłaty uniemożliwia skorzystanie z usługi.
 • Po wysłaniu przez użytkownika formularza cena usługi nie ulega zmianie.
 • Zawarcie między Użytkownikiem a AGFA StarPrint umowy o treści określonej w regulaminie następuje w chwili wypełnienia formularza zamówienia i dokonania opłaty.
 • Przystąpienie do wykonywania usługi przez Serwis e-AGFA następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po zawarciu umowy.
 • Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykonanie usługi w terminie określonym w pkt 8. W takim przypadku usługa rozpocznie być wykonywana w dniu piętnastym od dnia złożenia formularza.
 • Serwis e-AGFA zapewnia przewidzianą prawem ochronę danych osobowych przekazanych przez użytkownika i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z wykonaniem usługi a także z prawa wykorzystania ich przez firmę AGFA StarPrint w celach promocyjno-marketingowych. Przekazując dane osobowe użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystanie w powyższym zakresie.
do góry

Odstąpienia od umowy

 • Użytkownik ma prawo w terminie 10 dni od dnia zawarcia odstąpić od niniejszej umowy.
 • Odstąpienia od umowy nie jest możliwe jeżeli Serwis e-AGFA przystąpi do wykonywania usługi przed upływem 10 dniowego terminu do określonego w pkt 1.
 • Z uwagi na charakter świadczonej usługi i niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania usługi przez Serwis e-AGFA użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli przy składaniu zamówienia nie sprzeciwi się niezwłocznemu rozpoczęciu jej wykonywania przez Serwis e-AGFA
do góry

Wyłączenia

Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści powszechnie zakazane przez prawo w szczególności treści pornograficzne a także zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe i szkodliwe społecznie.

do góry

Prawa autorskie

 • Wszelkie prawa autorskie dotyczące technologii i unikalnych rozwiązań informatycznych zastosowanych w serwisie należą do firmy fikcja.pl.
 • e-AGFA jest znakiem towarowym, właścicielem znaku jest AGFA StarPrint.
 • Prawa autorskie do plików umieszczonych w serwisie e-AGFA należą do ich właścicieli.
 • Zastosowanie jakiegokolwiek z plików, jego częsci bądź reprintu do celów komercyjnych stanowić będą kradzież cudzej własności intelektualnej.
do góry

Postępowanie reklamacyjne

 • Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez e-AGFA usługi w terminie 14 dni od daty otrzymania wywołanych odbitek.
 • Reklamacje bedą zgłaszane z pośrednictwem e-mail, lub listownie bezpośrednio do labu, który realizował zamówienie. Adresy, telefony i adresy email laboratoriów należących do AGFA StarPrint umieszczone są na stronach serwisu e-agfa.pl w zakładce LABORATORIA.
 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji .
 • W imieniu Serwisu e-AGFA obsługę reklamacji prowadzi lab realizujący reklamowane zamówienie.
  Obsługę płatności w serwisie e-AGFA prowadzi AGFA StarPrint poprzez serwis platnosci.pl.
do góry

Zmiany regulaminu i cennika

 • Niniejszym regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez AGFA StarPrint w Wołowie. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian AGFA StarPrint poinformuje na stronie internetowej www.e-agfa.pl
 • Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej aniżeli w ciągu 3 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej www.e-agfa.pl.
do góry